|
PDF Tlačiť E-mail
Nedeľa, 21 November 2010 23:47

TOP 20 - Najčastejšie chyby pri stavbe komínových telies Schiedel UNI***

 

1. Nie je dostatočná výška vývodu kondenzátu od čistej podlahy.

Prvá tvárrnica do ktorej sa osadzuje mriežka pre zadné odvetranie sa kladie priamo na základ alebo na hrubú podlahu. Pokiaľ nie je riešený odvod kondenzátu priamo do kanalizácie, nie je možné podložiť nádobu na zachytávanie kondenzátu.

2. Chýbajúci podstavec pre odvod kondenzátu.

Aj pri tuhých palivách, majú vyššie teploty spalín, vzniká kondenzát a spolu s možnosťou "napršania do komína" je potrebné zabezpečiť odvod kondenzátu. Podstavec je súčasťou balenia GP - základnej súpravy, ktorej zakúpenie a zabudovanie do komínového telesa je jednou z podmienok pre udelenie 30-ročnej záruky Schiedel.

3. Otočené šamotové vložky.

Šamotové vložky Schiedel majú presne stanovenú orientáciu v komínovom prieduchu. Spoj je systém pero-drážka a už pri osadzovaní na podstavec pre dovod kondenzátu musi vložka dosadnúť do stanovenej drážky. Každý spoj musí byť samozrejme vyplnený a vytretý škárovacou hmotou FM (FM UNI, FM RAPID, ROTEMPO). Nie je prípustné použiť iné materiály, keďže nie je overená funkčnosť takto spraveného spoja. Na spoje nie je prípustné použiť cementovú maltu.

4. Chýbajúci otvor pre mriežku pre zadné odvetrávanie.

Napriek vysokokvalitnej vložke, je z fyzikálneho hľadiska možné, aby určité množstvo vlhkosti preniklo cez stenu vložky do izolácie a následne do konštrukcie komínového plášťa. Z toho dôvodu sú v rohoch tvárnice kanáliky zadného odvetrania , ktoré po celej výške komínového telesa musia zostať voľné a umožňovať prúdenie vzduchu z päty komína až po ukončenie komína.

5. Napadaná malta do kanálikov zadného odvetrania - upchaté kanáliky zadného odvetrania.

Súčasťou GP je aj maltovacia šablóna, ktorá slúži na rovnomerné nanesenie malty na spoj tvárnic a zároveň zabraňuje padaniu malty do kanálikov zadného odvetrania pri stavbe komínového telesa. Pri montáži je potrebné samozrejme dodržať spôsob kladenia tepelnej izolácie Schiedel. Pri nesprávnom kladení môže dôjsť k upchatiu kanálikov a tým k znehodnoteniu komínového telesa. Kanáliky zadného odvetrania neslúžia napr. pre statické zabezpečenie komínového telesa, preto nesmú byť za týmto účelom napr. zaliate betónom vystužené ešte naviac aj oceľovou výstužou.

6. Nevyhovujúca výška zaústenia dymovodu do komínového telesa.

Už pri projekte, ale samozrejme aj pri montáži je potrebné myslieť na typ spotrebiča, ktorý mienime zaústiť do komínového telesa a tomu samozrejme prispôsobiť aj výšku umiestnenia napojovacieho kusu pe dymovod. Optimálne výšky pre napojenie : - stacionárneho kotla - položený priamo na podlahe miestnosti - 1,6 - 2,1 m
- závesný kotol - 2,1 - 2,4 m - krb, teplovzdušná krbová vložka – 1,8 - 2,4 m. Kontaktujte však prosím Vášho dodávateľa spotrebiča pre určenie výšky napojenia priamo podľa podmienok výrobcu alebo dodávateľa a myslite taktiež na správnu orientáciu napojovacieho kusu pre dymovod - môže byť umiestnený len v jednej zo štyroch strán komínovej tvárnice. Sopúch nesmie byť orientovaný "cez roh".

7. Nedostatočná dilatácia napojovacieho kusu pre dvierka a dymovod.

Šamotová vložka v komínovom telese musí mať na základe tepelnej rozťažnosti možnosť dilatovať. Toto umožníme tým, že nad rámikom dvierok zostane voľný priestor min. 3 cm po spodnú hranu hornej tvárnice pre dilatáciu. Táto možnosť dilatácie platí pre dymovod ale samozrejme aj do bočných strán.

8. Tesné napojenie dymovodu od spotrebiča do napojovacieho kusu pre dymovod.

Medzi dymovodom od spotrebiča a vnútornou hranou napojovacieho kusu pre dymovod musí byť dilatačná medzera minim. 0,5 cm. Je to z toho dôvodu, lebo dymovod najčastejšie robený z kovového materiálu má výrazne lepšiu schopnosť sa vplyvom tepla rozširovať. Napojovací kus dymovodu musí byť vždy vyvedený kolmo na stenu komínovej tvárnice, nikdy nie napr. pod uhlom 45°, v tom prípade je prerušené prúdenie vzduchu v zadnom odvetraní.

9. Omietnutý napojovací kus pre dymovod.

Súčasťou balenia GP je aj čelná doska z minerálnych vlákien. Tá umožňuje voľnú dilatáciu napojovacieho kusu pre dymovod. Túto možnosť dilatácie však dokáže zmariť tesné zaomietnutie čelnej dosky až na oceľový dymovod. Vždy musí zostať škára medzi šamotovým kusom a omietkou aspoň 1cm.

10. Prechod stropom bez tvárnic komínového plášťa (stropom prechádzajú len šamotové vložky s izoláciou)

Takéto riešenie nie je prípustné a revízny technik takéto teleso nesmie pustiť do prevádzky. Ide o požiarnu bezpečnosť stavby a samozrejme aj Vašu. Pri tomto riešení nie je zadné odvetranie funkčné.

11. Pevné spojenie komínového telesa so stropom.

Tak ako šamotová vložka vplyvom tepla, tak aj samotné komínové teleso tvorené aj komínovými tvárnicami musí mať možnosť dilatovať po zvislici na základe inej "hmotovej charakteristiky" voči ostatnej stavebnej konštrukcii. Preto je potrebné vynechať 3 cm z každej strany tvárnice a následne túto medzeru vyplniť nehorľavou izoláciou.

12. Pevné spojenie komínového telesa so stenou

Medzi stavebnou konštrukciou a komínovým telesom, musí zostať min. 0,5 cm široká medzera, ktorú následne vyplníte akrylátovým bezfarebným tmelom. Spoj komínového plášťa a stavebnej konštrukcie pred omietaním prekryte sieťkou a následne omietnite.

13.Konštrukcia krovu sa dotýka komínového plášťa.

Minimálna vzdialenosť medzi povrchom komínového plášťa a horľavou konštrukciou je 50 mm. Môže však byť znížená v súlade so znením Vyhl. 95/2004 - Príloha č. 1 k vyhláške č. 95/2004 Z. z.

14. Krákorcová doska betónovaná na stavbe - kanáliky zadného odvetrania upchaté

Pokiaľ sa rozhodnete krákorcovú dosku betónovať z nejakého Vám známeho dôvodu na stavbe sami, nezabudnite prosím na nevyhnutnosť ponechať kanáliky zadného odvetrania voľné. V opačnom prípade komínové teleso začne vlhnúť a objavia sa mokré fľaky na komínovom plášti. Samozrejmosťou by malo byť dodržanie lehôt pre získanie pevnosti betónu.

15. Uchytenie komínového telesa do konštrukcie krovu

Krákorcová doska od firmy Schiedel je navrhnutá pre obmúrovku maloformátovými tehlami s objemovou hmotnosťou rovnou tehle plnej pálenej. Výška takto vystavanej obmúrovky môže byť od krákorcovej dosky max. 4 m. 1/3 takto postavenej obmúrovky by mala byť pod rovinou krovu. Na zabezpečenie komína v rovine strechy slúži napr. KOP - statické zabezpečenie komínového telesa, ktoré umožňuje dilatáciu, ale zároveň aj staticky zabezpečuje komínové teleso

16. Zatekanie poveternostnej vlhkosti po komínovej konštrukcii do interieru budovy.

Venujte prosím veľkú pozornosť oplechovaniu, odizolovaniu prechodu komínového telesa cez rovinu strechy. Utesnite dostatočne každé miesto, kde môže dôjsť k prieniku vlhkosti. Tento bod je priamo v kompetencii firmy vykonávajúcej realizáciu prekrytia stavby.

17. Zatekanie do komínovej konštrukcie pri výstavbe - navlhnutie izolácie.

Pri každom prerušení stavby komínového telesa prekryte prosím komínové teleso, aby nedochádzalo k jeho navlhnutiu pod vplyvom poveternostnej vlhkosti. V prípade nasiaknutia tepelnej izolácie vlhkosťou táto stráca svoje tepelnoizolačné vlastnosti a je potrebné ju vymeniť.

18. Nedostatočne pevný spoj tvárnic.

V prípade vysokých teplôt pri stavbe komínového telesa v letnom období, vlhčite prosím tvárnice, aby došlo k dostatočnému spojeniu malty na cementovej báze s konštrukciou komínového plášťa. (hovorí sa tomu dodržanie všeobecne platných a známych pravidiel pre stavebnú činnosť)

19. Nefunkčné zadné odvetranie vplyvom zlého ukončenia komínového prieduchu

Tepelná izolácia musí byť ukončená min. 60 mm pod hornou hranou poslednej tvárnice. Tým je umožnené prúdenie vzduchu zo zadného odvetrania medzi šamotovou vložkou a prefabrikovanou krycou doskou do voľného priestoru. Táto medzera je prekrytá kónickým vyústením, ktoré je súčasťou balenia súpravy komínovej hlavy (KPT). Použitie KPT je podmienkou pre poskytnutie 30-ročnej záruky proti korózii.

20. Zabetónované šamotové vložky do krycej dosky betónovanej na stavbe.

Šamotové vložky musiamať možnosť dilatovať po celej výške komínového telesa, preto aj pri ukončení komínového telesa je potrebné zabezpečiť voľnosť pohybu vložiek po zvislici , napr. prostredníctvom dilatačnej manžety (DFBL - varianta ukončenia komínového telesa.
A. Venujte prosím pozornosť montážnemu návodu, ktorý je k dispozícii na www.schiedel.sk v sekcii Download ako video alebo pdf súbor pre prezeranie na PC, alebo jeho tlačenej verzii , ktorá je súčasťou balenia GP - základnej súpravy.
B. Poskytnite tento návod a zabezpečte prosím možnosť jeho naštudovania aj pracovníkom, ktorí Vám budú tvrdiť, že už postavili stovky komínov Schiedel.
C. V prípade pochybností, kontaktujte prosím našu kanceláriu alebo priamo odborných poradcov príslušných Vášmu regiónu . Radi Vám poskytneme bezplatné poradenstvo pri montáži.
D. Všetky tu uvedené montážne chyby - TOP 20 - sú dôvodom pre neuznanie reklamácie a záruky spoločnosti Schiedel. Nevylučujeme však ani ďaľšie možnosti nesprávnej realizácie a poškodenia komínového telesa. "Ľudská iniciatíva" nepozná hranice, preto aj iné "odborné" zásahy, ktoré nie sú súčasťou tohto textu , môžu viesť k problémom pri stavbe a k problémom pri používaní komínových telies Schiedel.

 

So želaním rýchlej výstavby a spokojného užívania kvalitných komínových telies v dostatočnom počte pre Vašu spokojnosť. Váš Schiedel.

 
feedback

Chcem ONLINE návrh môjho KRBU zdarma a podľa zadania:

* údaje označené hviezdičkou sú povinné

 

*  Váš email
*  Priezvisko
*  Krstné meno
*  Mobil
*  Typ kúrenia
*  Druh paliva:
*  Stojí už komín?
    Ak áno, potom
*  Dom bude nízkoenergetický?
*  Dom bude s rekuperáciou?
*  Pošlete nám rez domu emailom?
*  Pošlete pôdorys domu?
    Ak treba, napíšte ďalšie info

 


Vaše údaje sú v bezpečí. Odoslaním osobných údajov súhlasíte s ich spracovaním Vaše údaje sú v bezpečí. Odoslaním
osobných údajov súhlasíte s ich spracovaním