|
PDF Tlačiť

Podmienky používania portálu www.krby-rady.sk

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

II. AUTORSKÉ PRÁVA

2.1 Použitie obsahu portálu KRBY-RADY

2.2 Práva tretích strán

2.3 Zodpovednosť a poskytovanie záruky

III. REGISTRÁCIA

3.1 Súhlas so spracovaním osobných údajov užívateľov

IV. PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA

V. PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

VI. NEPLATENÉ SLUŽBY

VII. PLATNOSŤ PODMIENOK POUŽÍVANIA PORTÁLU KRBY-RADY

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Týmito podmienkami sú povinný sa riadiť všetci užívatelia portálu www.krby-rady.sk.

Firma CAMIN s.r.o., IČO: 45 605 084 (ďalej „prevádzkovateľ“ ) je prevádzkovateľom internetového portálu www.krby-rady.sk ((ďalej iba “portál KRBY-RADY”).

Portál KRBY-RADY je verejným internetovým portálom, ktorý je určený na poskytovanie neplatených alebo platených služieb fyzickým a právnickým osobám prevádzkovateľom.

Tieto podmienky používania portálu KRBY-RADY (ďalej „PPP“) určujú pravidlá a podmienky využívania platených a neplatených služieb poskytovaných prevádzkovateľom pre všetkých (registrovaných aj neregistrovaných) návštevníkov portálu KRBY-RADY (ďalej iba “užívateľ”) ako aj vzájomné práva a povinnosti prevádzkovateľa a užívateľa portálu KRBY-RADY pri poskytovaní týchto služieb.

Právne vzťahy, ktoré nie sú uvedené v týchto PPP sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

Prevádzkovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať obsah týchto PPP kedykoľvek a bez súhlasu užívateľa. Úplné a aktuálne znenie PPP je vždy zverejnené na portáli KRBY-RADY spolu s dátumom ich poslednej aktualizácie. Tieto PPP sa stávajú platnými a záväznými v okamžiku ich zverejnenia na portáli KRBY-RADY. Prevádzkovateľ nemá povinnosť užívateľov portálu KRBY-RADY o zmene PPP osobitne informovať. Povinnosťou užívateľa je sa s aktuálnou verziou portálu KRBY-RADY vopred oboznámiť.

 

II. AUTORSKÉ PRÁVA

Všetky autorské práva týkajúce sa obsahu portálu KRBY-RADY sú vyhradené a vykonáva ich spoločnosť CAMIN s.r.o.

 

2.1 Použitie obsahu portálu KRBY-RADY

Použitie ktorejkoľvek časti, celku či obsahu portálu KRBY-RADY bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti CAMIN s.r.o. je zakázané. Použitím máme na zreteli najmä rozmnožovanie, publikovanie alebo šírenie textov alebo ich častí akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku.

 

2.2 Práva tretích strán

V prípade článkov alebo obsahu, pri ktorých je ako nositeľ autorských práv uvedená iná strana (právny subjekt) ako CAMIN s.r.o., je vyžadovaný súhlas tejto strany.

 

2.3 Zodpovednosť a poskytovanie záruky

Materiály a informácie uverejnené na portáli KRBY-RADY sú len informatívneho charakteru a poskytujú sa bez záruk vhodnosti ich použiteľnosti prípadne neporušenia autorských práv.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a úplnosť zverejnených informácií a materiálov a nenesie prípadné následky z dôvodu ich použitia. 
Všetky odkazy na iné webové stránky neznamená, že na ich použitie sa tiež vzťahujú podmienky použitia portálu KRBY-RADY.

 

III. REGISTRÁCIA

Užívateľom portálu KRBY-RADY je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpi na ľubovoľnú časť webovej stránky portálu KRBY-RADY. Užívateľ je oprávnený prehliadať portál KRBY-RADY aj bez predchádzajúcej registrácie. Prehliadaním portálu sa rozumie najmä prehliadanie firemných informácií, ich prezentácií, katalógu firiem a ďalších informácií zverejnených na portáli KRBY-RADY.

Registrácia sa vyžaduje v prípade, že fyzická alebo právnická osoba má záujem využívať širšie informácie zverejnené na portáli KRBY-RADY alebo niektorú z platených alebo neplatených služieb. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa platne zaregistruje, sa stáva registrovaným užívateľom portálu (ďalej „užívateľ“).

Registrácia sa uskutoční vyplnením a potvrdením registračného formulára. V registračnom formulári užívateľ uvedie všetky povinné a nepovinné údaje. Povinné údaje sú nasledovné:

  1. meno a priezvisko
  2. e-mailová adresa
  3. prístupové meno
  4. prístupové heslo
  5. zaradenie užívateľa do skupiny
  6. bezpodmienečný súhlas s PPP portálu KRBY-RADY.

 

3.1 Súhlas so spracovaním osobných údajov užívateľov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že na základe § 6, 7, 10 až 12 § 20 zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov pozná práva užívateľov. Užívateľ portálu KRBY-RADY súhlasí so zaradením osobných údajov do informačného systému portálu KRBY-RADY, ktorého vlastníkom je prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ zabezpečí ochranu osobných údajov. Platnosť súhlasu dáva užívateľ na dobu neurčitú. Súhlas je poskytovaný na správu, spracovanie a evidenciu osobných údajov v rámci počítačovej siete internet pre portál KRBY-RADY pre kompletný rozsahu údajov, ktoré sú uvedené pri registrácií, ale aj dodatočne.

Užívateľ registráciou potvrdzujete, že údaje, ktoré pri registrácií dobrovoľne a na základe vlastného rozhodnutia uviedol, sú pravdivé, správne a aktuálne a môžu byť spracované prevádzkovateľom pre účely portálu KRBY-RADY. Registráciou dáva užívateľ súhlas so zasielaním informácií a údajov týkajúcich sa portálu KRBY-RADY.

 

IV. PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA

Užívateľ pri využívaní služieb portálu KRBY-RADY nesmie porušovať všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky alebo právne predpisy krajiny, z územia ktorej sa na portál KRBY-RADY pripája. Nesmie tiež porušovať zásady poctivého obchodného styku, pravidlá všeobecnej morálky a slušnosti. Nesmie nijakou formou (otvorene, či skrytou formou) propagovať násilie, diskrimináciu,  podnecovať k nenávisti na základe rasy, farby pleti, národnosti, pohlavia, politického presvedčenia, náboženského vyznania, propagovať užívanie alkoholu, omamných a psychotropných látok, používať vulgarizmy, zverejňovať pornografické materiály a pod. Rovnako užívateľ nesmie zverejňovať klamlivé, neoverené, zavádzajúce informácie o inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe.

Portál KRBY-RADY je internetovým portálom na poskytovanie informácií, rád a služieb v rôznych odvetviach, najmä v odvetví stavebníctva.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo posúdiť príspevky, ktoré užívateľ zverejnil na portáli so všetkými vyššie uvedenými pravidlami. V prípade rozporu s týmito pravidlami si vyhradzuje právo takéto príspevky odstrániť. V prípade odstránenia príspevku prevádzkovateľom nemá užívateľ nárok na náhradu škody voči prevádzkovateľovi. Užívateľ taktiež nemá v súvislosti so zverejnením jeho príspevkov na portáli KRBY-RADY nárok na žiadnu odmenu.

Užívateľ zodpovedá za obsah všetkých príspevkov, ktoré na portál KRBY-RADY zverejnil. Prevádzkovateľ za obsah príspevkov užívateľa, ani za porušenie práv duševného vlastníctva alebo iných práv zo strany užívateľa voči tretím osobám nenesie žiadnu právnu zodpovednosť.

Užívateľ nesmie poškodzovať obchodné meno prevádzkovateľa,  iných užívateľov alebo tretích osôb. Užívateľ je povinný obsah svojich príspevkov formulovať tak, aby prevádzkovateľovi, ostatným užívateľom alebo tretím osobám nespôsobil škodu. Všetky formy nekalého súťažného konania v zmysle § 44 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. sú zakázané. V prípade, že užívateľ obsahom svojho príspevku spôsobí škodu prevádzkovateľovi, ďalšiemu užívateľovi alebo tretej osobe, je užívateľ takúto škodu povinný v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov nahradiť.

V prípade, že bude prevádzkovateľovi za obsah príspevkov užívateľa uložená sankcia alebo mu vznikne povinnosť nahradiť škodu tretej osobe, je užívateľ povinný nahradiť takto vzniknutú škodu prevádzkovateľovi v plnom rozsahu.

Užívateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by narušil prevádzku portálu KRBY-RADY. V takomto prípade zodpovedá za škodu, ktorú takýmto konaním prevádzkovateľovi spôsobí.

 

V. PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť obsah, typ, cenu, príspevky alebo spôsob prevádzky portálu KRBY-RADY a všetkých poskytovaných služieb. Taktiež si vyhradzuje právo prevádzku portálu KRBY-RADY kedykoľvek pozastaviť alebo zrušiť.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú v súvislosti s používaním portálu, jeho poruchou, technickou odstávkou alebo inými poruchami.

Zámerom prevádzkovateľa je poskytovať užívateľom aktuálne a presné informácie a všetky druhy služieb. Prevádzkovateľ však neposkytuje záruku za aktuálnosť, presnosť a správnosť informácií zverejnených na portáli, ani záruku nepretržitej funkčnosti a bezporuchovej prevádzky portálu.

 

VI. NEPLATENÉ SLUŽBY

Neplatenými službami portálu sú všetky služby portal KRBY-RADY, ktoré v súčasnosti poskytuje. Podmienkou využívania všetkých neplatených služieb je registrácia užívateľa.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť neplatené služby na platené, nie však spätne. Je však povinný o tejto skutočnosti prostredníctvom portálu PPP KRBY-RADY vopred minimálne 30 dní informovať.

 

VII. PLATNOSŤ PODMIENOK POUŽÍVANIA PORTÁLU KRBY-RADY

Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 21.11.2010.

 

V Bratislave, 21.11.2010

 

Translate/Preklad

feedback

Chcem ONLINE návrh môjho KRBU zdarma a podľa zadania:

* údaje označené hviezdičkou sú povinné

 

*  Váš email
*  Priezvisko
*  Krstné meno
*  Mobil
*  Typ kúrenia
*  Druh paliva:
*  Stojí už komín?
    Ak áno, potom
*  Dom bude nízkoenergetický?
*  Dom bude s rekuperáciou?
*  Pošlete nám rez domu emailom?
*  Pošlete pôdorys domu?
    Ak treba, napíšte ďalšie info

 


Vaše údaje sú v bezpečí. Odoslaním osobných údajov súhlasíte s ich spracovaním Vaše údaje sú v bezpečí. Odoslaním
osobných údajov súhlasíte s ich spracovaním